menu

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.buroleerlingenhulp.nl.

Buro Leerlingenhulp (BLH) verzoekt u om deze disclaimer met alle zorgvuldigheid te lezen, alvorens u gebruik maakt van deze website. Door deze website te bezoeken dan wel gebruik te maken van de informatie zoals aangeboden op deze website, verklaart u akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

GEBRUIK

De informatie zoals aangeboden op deze website is specifiek bedoeld voor gebruikers in Nederland.

BLH probeert te allen tijde juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden. Nochtans kan het voorkomen dat de aangeboden informatie op deze website onjuist, onvolledig en niet actueel is, derhalve verstrekt BLH noch expliciet noch impliciet een garantie dat de informatie zoals aangeboden juist, volledig en actueel is.

BLH kan u niet garanderen dat deze website ononderbroken en foutloos zal functioneren.

Gebruik waardoor het correct functioneren van deze website in gevaar wordt gebracht en/of gebruik dat de aangeboden informatie op deze website kan aantasten, is verboden.

 

HYPERLINKS

Op deze website kunnen hyperlinks naar andere website voorkomen, maar dit brengt niet met zich mee dat BLH de op of via deze website aangeboden producten of informatie aanbeveelt. Het risico van het gebruik van dergelijke hyperlinks ligt bij de gebruiker. BLH is nimmer aansprakelijk, noch voor directe noch voor indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik van dergelijke hyperlinks.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele rechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, zoals maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s komen toe aan BLH.

Het is de gebruiker niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLH de aangeboden informatie op deze site te verveelvoudigen, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, tenzij het gebruik van de aangeboden informatie voor uw eigen persoonlijk gebruik is.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit hoofde van het gebruik van deze website en/of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

WIJZIGINGEN

BLH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker van deze website, de informatie zoals aangeboden op deze website te herzien en/of te verwijderen.