menu

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis:

 1. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zijn Diensten aanbiedt als Specialist tevens handelend onder de naam Buro Leerlingenhulp (BLH), gevestigd [adres franchisenemer] te [plaats].
 2. Specialist: de zelfstandige ondernemer die de Diensten, gespecificeerd in de Overeenkomst van opdracht, aanbiedt en verricht onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van Diensten zoals gespecificeerd in de Overeenkomst van opdracht.
 4. Cliënt: de natuurlijke persoon die betrokken is bij de uitvoering van de Diensten.
 5. Website: de website onder www.buroleerlingenhulp.nl
 6. Diensten: de overeengekomen werkzaamheden zoals gespecificeerd in de Overeenkomst van opdracht.
 7. Overeenkomst: De Overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ten behoeve van de Cliënt.
 8. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 9. Verwerken van Persoonsgegevens: o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, uitwissen, vernietigen.
 10. Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 11.  Beroepsvereniging:
  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes van Opdrachtnemer.
  2. Offertes en/of gedane aanbiedingen door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en vervallen na 14 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
  4. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 
  5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
  6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten en Diensten van Opdrachtgever.
  7. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

ARTIKEL 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt voor het eerst tot stand na ondertekening van de Overeenkomst door Opdrachtgever. De Overeenkomst wordt geacht tevens tot stand te zijn gekomen indien Opdrachtnemer via elektronische weg een opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever doet toekomen. 
  2. In afwijking van lid 1 zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever vrij om te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en tijdstip tot stand is gekomen.
  3. De prijzen in de offertes en de Overeenkomst zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 4. Toestemming

  1. Opdrachtgever en Cliënt zijn bekend met het feit dat voor bepaalde Diensten en voor het verwerken van bijzondere Persoonsgegevens de schriftelijke toestemming van Cliënt dan wel en/of Opdrachtgever nodig is. Het toestemmingsformulier dient apart te worden ondertekend en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.

ARTIKEL 5. Uitvoering van de Overeenkomst 

  1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn werkzaamheden te verrichten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap.
  2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. 
  3. Partijen kunnen met elkaar overeenkomen de sessies gedeeltelijk dan wel volledig online te laten plaatsvinden. Het is niet toegestaan sessies op te nemen al dan niet te openbaren, dan wel met inschakeling van derden te verveelvoudigen en te exploiteren. Ook online waarborgt Opdrachtnemer, o.a. wat betreft software en omgeving, te werken volgens de AVG-richtlijnen en veiligheidsnormen.
  4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
  6. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren.
  7. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is.
  8. Indien tijdens een behandeltraject blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering hiervan wenselijk is om de overeen gekomen duur of de inhoud te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 

ARTIKEL 6. Toepasselijke gedragsregels en klachten

  1. Opdrachtnemer voert de Diensten uit met inachtneming van de Gedragscode van Beroepsvereniging van de aangesloten Specialist. 
  2. Op klachten is het klachtenreglement van BLH van toepassing. Deze klachtenregeling vindt u op www.buroleerlingenhulp.nl/klachtenprocedure.
  3. Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.
  4. Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de behandeling van de klacht, kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via: info@buroleerlingenhulp.nl
  5. Mocht uw klacht niet zijn opgelost na het volgen van de hierboven beschreven procedure, kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de betreffende Beroepsverenigingen van de Specialist.
  6. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.
  7. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze te kort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

ARTIKEL 7. Privacybeleid 

  1. Opdrachtnemer heeft een Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacybeleid vind je altijd op www.buroleerlingenhulp.nl/privacyverklaring-en-cookiebeleid/
  2. Opdrachtnemer is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.
  3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever en/of Cliënt uitdrukkelijk toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van Opdrachtgever voor portfolio, social media en nieuwsbrieven. Opdrachtgever kan te allen tijde deze schriftelijk gegeven toestemming intrekken.
  4. Opdrachtgever en/of Cliënt heeft het recht om zijn Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering kunnen ingediend worden op info@buroleerlingenhulp.nl. Opdrachtnemer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
  5. Opdrachtnemer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Website van Opdrachtnemer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw Persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Opdrachtnemer verzamelde Persoonsgegevens, neem dan contact op met Opdrachtnemer.

ARTIKEL 8. Betaling  

  1. Opdrachtgever is verplicht om de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Wanneer een betaling geschiedt middels een overschrijving dient Opdrachtgever het factuurnummer alsmede de naam van de Cliënt te vermelden bij de betaling.
  2. Indien Opdrachtgever verzuimt de facturen op tijd te betalen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever middels een aanmaning 14 dagen de tijd geven om alsnog kosteloos aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien Opdrachtgever na een aanmaning wederom verzuimt te betalen, zal Opdrachtgever de vordering overdragen aan een incassobureau. De door Opdrachtnemer extra gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke kosten en/of gerechtelijke kosten ten behoeve van de incassering van de factuur zullen voor rekening komen van Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtgever vanaf de datum dat hij of zij in verzuim is met betaling verplicht om op grond van artikel 6:119 BW de wettelijke rente te vergoeden aan Opdrachtnemer.
  3. Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan BLH gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij BLH dit schriftelijk bevestigt.
  4. Opdrachtnemer is bevoegd jaarlijks de prijzen aan te passen. Bij de lopende Overeenkomsten zal Opdrachtnemer, alvorens de prijzen aan te passen, de prijsverhoging ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever.
  5. Indien betaling van de facturen uitblijft, is Opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 9. Annuleringsvoorwaarden

  1. Annulering door Opdrachtgever dient per e-mail te geschieden. Bij een niet tijdige annulering uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de overeengekomen Dienst, is Opdrachtnemer genoodzaakt om de kosten voor de desbetreffende Dienst bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Bij annulering door Opdrachtnemer worden er geen kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 10. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van rapporten, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten komen toe aan Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever en/of Cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan de geproduceerde producten te openbaren, dan wel met inschakeling van derden te verveelvoudigen en te exploiteren. Voorgaand verbod geldt niet voor privégebruik van Cliënt dan wel Opdrachtgever.
  2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de toegenomen kennis voortvloeiende uit zijn werkzaamheden voor andere doeleinden te gebruiken, mits er geen vertrouwelijke informatie aan derden openbaar wordt gemaakt. 
  3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever dan wel Cliënt terstond, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een opeisbare boete van € 500, – per overtreding per dag, voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Het voorgaande laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om een volledige schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 11. Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Cliënt slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ernstige toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst. 
  2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
  3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Cliënt beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
  5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
  6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
  7. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
  8. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer onverwijld, doch binnen een maand na het ontdekken van de schade op de hoogte te brengen van het schade brengende feit. 
  9. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen. 

ARTIKEL 12. Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
  3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere en) tijdige nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Toepasselijke recht en geschillen

  1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in onderling overleg op te lossen. Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zijn beide partijen verplicht zich in te spannen dit geschil op te lossen door middel van mediation.
  3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de Rechtbank Den Haag, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2018.