menu

Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Buro Leerlingenhulp (BLH) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van BLH. Websites van derden kunnen links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en dit houdt niet in dat er sprake is van een relatie met of goedkeuring, dan wel bekrachtiging door BLH. BLH is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op deze website berusten bij BLH en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van de in de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLH. Daarbij is bovendien altijd bronvermelding vereist.

BLH behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Het logo van BLH is als beeldmerk ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. BLH geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

Prijzen

De prijzen die op de website staan, zijn richtlijnen. Wij streven hierbij naar een zo zorgvuldige mogelijke weergave van de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met BLH te mogen claimen.