menu

Klachtenprocedure BLH

Buro Leerlingenhulp (BLH) streeft ernaar om opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige diensten aan te bieden. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze diensten en over ons als organisatie. 

Toch kunnen er dingen misgaan of anders lopen dan u had verwacht. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. Klachten kunnen onder meer een behandeling, de administratieve organisatie, de communicatie, kosten etcetera betreffen. Het is van belang ons te laten weten waarover u niet tevreden bent. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken en herhaling van klachten voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van de organisatie en onze diensten verbeteren op punten waar dat nodig blijkt te zijn. In alle gevallen zal uw klacht vertrouwelijk behandeld worden. 

Voor minder ernstige klachten wordt u verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of per mail kenbaar te maken aan de specialist om te kijken of er op die manier een oplossing kan worden gevonden. Bij ernstige klachten, indien u de klacht niet mondeling wenst te bespreken of indien het overleg niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u een formele klacht indienen. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling, omdat de situatie die aanleiding gaf tot de klacht dan onvoldoende kan worden onderzocht. 

Een klacht
Als u een klacht heeft, kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de direct betrokkene(n). Dit kan telefonisch of per mail. In de praktijk blijkt dat problemen op deze wijze veelal snel op een bevredigende wijze kunnen worden opgelost. Uw klacht wordt binnen 10 werkdagen in behandeling genomen. 

Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.

U kunt ons het beste per mail bereiken. Hier vindt u het directe e-mailadres van de specialisten van BLH.

Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de behandeling van de klacht, kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. 

De klachtenfunctionaris
Omdat het gaat om uw ervaringen is het over het algemeen belangrijk dat de klacht in uw eigen bewoordingen wordt overgebracht aan de betrokkene(n). 

U kunt de klachtenfunctionaris schriftelijk inschakelen. De klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling. U wordt mogelijk nog benaderd om aanvullende informatie te verstrekken. Het kan ook zijn dat de betrokken specialist rechtstreeks contact met u opneemt en de klacht met u bespreekt. Verder kunt u de klachtenfunctionaris vragen om een schriftelijke reactie van de betrokkene(n). 

De klachtenfunctionaris streeft ernaar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren. Als dit niet lukt, wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn u een reactie van haar mag verwachten. De inhoudelijke reactie van de klachtenfunctionaris ontvangt u, na eventueel telefonisch contact, (ook) op schrift.

We vragen u in de communicatie aan de klachtenfunctionaris de naam van het kind, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden, zodat we u kunnen bereiken. We vragen u in uw e-mail duidelijk te vermelden wat de kernpunten van uw klacht zijn en, indien van toepassing, welke oplossing u voor ogen staat.

De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via: info@buroleerlingenhulp.nl

We hopen dat uw klacht is opgelost na het bespreken en afstemmen met de betrokkene(n) of na bemiddeling door de klachtenfunctionaris. 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.

College van Toezicht
Mocht uw klacht niet zijn opgelost na het volgen van de hierboven beschreven procedure, kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van de betreffende beroepsverenigingen van de specialist.