menu

Privacyverklaring en cookiebeleid

Dit is de Privacyverklaring van Buro Leerlingenhulp B.V. (BLH), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 89742435. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevensverwerking door BLH. BLH verwerkt persoonsgegevens door middel van het automatiseringssysteem (Anykind-portal), de verwerkingen via onze Website www.buroleerlingenhulp.nl (eveneens met betrekking tot het gebruik van cookies) en de verwerking via onze e-mailadressen.

1. Definities

 • Privacyverklaring: deze Privacyverklaring.
 • Cookiebeleid: dit Cookiebeleid.
 • Gebruiker: iedere Gebruiker van de Website.
 • Cliënt: personen die zich aanmelden / zijn aangemeld met een hulpvraag bij BLH. (Volwassenen, verzorger(s) en/of kind, ouder(s) en/of kind, leerling en/of (medewerkers van een) school).
 • Anykind-portal: het automatiseringssysteem van BLH, bestaande uit interne communicatie, agendabeheer, logboek en verslaglegging, facturatie en overzicht persoonsgegevens van Cliënten.
 • Buro Leerlingenhulp (BLH): Lizette Scheer, Vlierboomstraat 485, 2564 JE Den Haag, info@buroleerlingenhulp.nl
 • Specialist van BLH: vermeld op https://www.buroleerlingenhulp.nl/ons-team/
 • Website: de Website onder www.buroleerlingenhulp.nl
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

2. Algemeen

BLH respecteert de privacy van alle Gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van onze Gebruikers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de Website gaat u ermee akkoord dat BLH uw gegevens overeenkomstig aan deze Privacyverklaring gebruikt.

Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van BLH.

3. Persoonsgegevens en onze dienstverlening

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze Website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door interpersoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die ons een opdracht tot dienstverlening verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over diensten aan te vragen, een aanmelding voor een dienst te doen en/of nieuwsbrieven te ontvangen.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

BLH kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten op grond van een overeenkomst en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de Website of via de e-mail aan ons hebt verstrekt. BLH kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam van Cliënt en/of aanmelder.
 • Adresgegevens van Cliënt en/of aanmelder.
 • Geboortedatum Cliënt en/of aanmelder.
 • Geboorteplaats Cliënt en/of aanmelder.
 • Telefoonnummers Cliënt en/of aanmelder.
 • E-mailadres Cliënt en/of aanmelder.
 • Naam en contactgegevens van derden die betrokken zijn bij de aanmelding dan wel hulpvraag van de Cliënt.
 • Bankrekeningnummer (IBAN).
 • Gezinssamenstelling van Cliënt.
 • Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen /geobserveerd.
 • IP-adres ouders.
 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan BLH.
 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet de betreffende Specialist van BLH de administratieve- en medische gegevens (bijzondere persoonsgegevens) van de Cliënt en/of aanmelder vastleggen. De continuïteit en kwaliteit van de behandeling moet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom hebben naast de behandelend Specialist ook haar waarnemer en overige personen (bijvoorbeeld onze administratief medewerker) van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is toegang tot de persoonsgegevens.

Indien een Cliënt een leerling betreft wordt veelal de betreffende leerkracht en/of intern begeleider van de leerling op de hoogte gebracht van de overeenkomst en de voortgang van de behandeling. Indien dit niet gewenst is, dient u dit aan te geven bij de behandelend Specialist.

 5. Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens 

BLH verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact op te kunnen nemen met Cliënt (telefonisch, schriftelijk of per e-mail).
 • Voor het opstellen en uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans het uitvoeren van onze diensten.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Om u te informeren over de wijzigingen van onze diensten en producten.

BLH zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan hiervoor aangegeven.

6. Hoe lang bewaart BLH persoonsgegevens?

BLH bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door aanmeldingen via de Website, worden bewaard gedurende een periode van drie maanden na het laatste bezoek aan de Website, tenzij BLH op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Cliëntdossiers worden door de (uitvoerend) Specialist van BLH volgens vastgesteld termijn, van de beroepsvereniging waarbij de Specialist is aangesloten, bewaard.

Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden -naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

7. Minderjarigen

In sommige gevallen vraagt BLH expliciet toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar heeft hij/zij toestemming van zijn/haar ouders of verzorger nodig om persoonsgegevens te verstrekken aan BLH. Ouders of verzorgers kunnen te allen tijden de aan BLH verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.

8. Persoonsgegevens  

Voor het uitvoeren van onze diensten worden persoonsgegevens van Cliënt, aanmelder en/of betrokken derden opgevraagd door Specialisten van BLH. De verwerking van deze gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de AVG.

9. Websites derden

Op de Website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt BLH geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw persoonsgegevens door deze derden.

10. Gegevens verstrekken aan derden

BLH zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door BLH voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). BLH heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Eveneens kan BLH op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. De doorgifte van persoonsgegevens kan ook geschieden aan een medeverantwoordelijke voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden.

11. Geen commercieel gebruik van gegevens aan derden

BLH stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden voor commercieel gebruik. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

12. Wijzigen / verwijderen persoonsgegevens

De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit is geheel overeenkomstig met het bepaalde in de AVG. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de Gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Gebruiker BLH bereiken op info@buroleerlingenhulp.nl

Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door onder aan de nieuwsbrief op “afmelden” te drukken of door een e-mail te zenden naar info@buroleerlingenhulp.nl.

13. Cookies

De Website van BLH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of tablet worden geplaatst en worden gelezen door de browser. Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend door de Website. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de Website goed te laten functioneren.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Informatie over het gebruik van de Website analyseren ter verbetering van onze Website.
 • Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
 • Inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere Websites.

De door BLH verzamelde gegevens gebruiken wij enkel, in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering van onze dienstverlening.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen informatie verwijderen van uw browser. In deze gevallen garandeert BLH niet dat alle diensten en functionaliteiten van de Website op een juiste manier werken.

14. In kaart brengen Websitebezoek

Op de Website van BLH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. BLH gebruikt deze informatie om de werking van de Website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

15. Google Analytics

BLH maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BLH in Google zoekresultaatpagina’s zijn. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BLH te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden

16. Beveiligen

BLH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Website van BLH maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke digitale dossier. Deze gegevens zijn beveiligd met een Gebruikersnaam en wachtwoord. We werken met veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van uw gegevens. Dit zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is tot een absoluut minimum beperkt.

Neem contact op met BLH via info@buroleerlingenhulp.nl als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik en/of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BLH verzamelde persoonsgegevens.

www.buroleerlingenhulp.nl is een Website van BLH.

BLH is als volgt te bereiken:
Adres: Vlierboomstraat 485, 2564 JE te Den Haag
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27367307
E-mailadres: info@buroleerlingenhulp.nl

17. Wijziging van deze Privacyverklaring

BLH behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring en dit Cookiebeleid zijn voor het laatst gewijzigd in maart 2021.